Tzk

A - GENEL HÜKÜMLER

DERNEN ADI VE MERKEZ:

 

MADDE 1: Dernein ad “SNOP FOTORAF AMATÖRLER DERNE” dr. Ksa ad “SFAD” dr.

MADDE 2: Dernein merkezi SiNOP’tur..

MADDE 3: Dernek Kurucularnn,

 

 

Ad Soyad

Meslei

Tabiyeti

D.Tarihi

kametgah

1-

Fahri YEN

Su Ür. Fak. Memur

T.C.

1961

Sakarya Cd.No:12/13 Sinop

2-

Raci ÜNAL

Avukat

T.C.

1957

Sinema Cd. No:34/3 Sinop

3-

smail TATLICAN

Müze Md. Memur

T.C.

1949

Kefevi Mah. Müze Loj. Sinop

4-

F. Emel AL

Kült. Md. Memur

T.C.

1970

K. Sami Paa Cd. 22/2 Sinop

5-

Zerefan TATLICAN

Kült. Md. Memur

T.C.

1956

Kefevi Mah. Müze Loj. Sinop

6-

Özkan AKAR

Fotorafç

T.C.

1953

Sakarya Cd. No:14 Sinop

7-

Soner KARAGEYK

Kült Md. Memur

T.C.

1958

Ada Mah. Birlik Apt:12 Sinop

 

DERNEN AMACI VE ÇALIMALARI:

 

MADDE 4: Dernein amac, “Fotoraf sanatnn örenilmesini, yaygnlamasn ve gelimesini salamak,fotoraf çalanlar arasnda yaknlama ve dayanma oluturmak, kiiliklerin ve becerilerin gelitirilebilecei Kültür ve Sanat ortamn hazrlamaktr”. Bu amac gerçekletirmek için u çalmalar yaplr,

A - Örenme, uygulama ve ürünleri deerlendirme için toplant, konferans, seminer,kurs,gösteri,sergi yarma ve gezi gibi çalmalar hazrlamak,

B - Yurt içinden,dndan yaynlar salayarak ve yaynlar hazrlayarak haber ve bilgi iletiimini oluturmak,

C - Türk kültür ve sanatn yurt dnda tantmaya çalmak,

D - Dier ülkelerdeki kültür ve sanat çalmalarnn yurt içinde tannmasn, izlenmesini salamak,

E - Kültür ve sanat dallarnda çalan kii ve kurulular maddi ve manevi olarak desteklemek,

F  - Kiiler,özel ve kamu kurulular ile ilikiler kurarak kültür ve sanat çalmalarna ilgilerini, desteklerini salamak,

G - Kültür ve sanat dallarnda çalanlara her türlü araç, gereç bulmakta kolaylklar salamak,

H - Türkiye’de kamu kurulularnn fotoraf sanat alannda yapaca düzenlemelere ve çalmalara katkda bulunur.

   - Fotoraf alannda toplad bilgileri deerlendirmeleri, yapt düzenlemelerden ald sonuçlar bu alanda sorumluluk üstlenmi kamu kurulularna iletir.

J  - Dernek üyelerinin biraraya gelip birlikte bulunmalarn kolaylatrmak ve tevik etmek amacyla lokal açlmas, burann yiyecek, alkollü ve alkolsüz içecekler verilmesi dahil olmak üzere iletilmesi veya iletmeye verilmesi. Bu konuda karar yetkisi Yönetim Kurulu’nundur.

K– Ulusal düzeyde Kurulacak olan fotorafla ilgili Federasyon ve Konfederasyonlara kurucu olmak ve/veya katlmak, ayrlmak, böylece ülke çapnda daha geni organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoraf sanatna katkda bulunmak.

 

DERNEE ÜYE OLMA VE ÇIKMA, ÇIKARILMA

 

MADDE 5: 18 Yan bitirmi, medeni haklar kullanma ehliyetini haiz, ar hapis cezasna ve taksirli suçlar hariç olmak üzere be yldan fazla hapis cezasna mahkum olmam, yüz kzartc suçlardan birinden veya kurulmas yasak dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarndan birinden kesin olarak hüküm giymemi kiiler; Dernek amacna ilgi duyarak ve tüzüü kabul ederek iki üyenin tantmas ile yazl olarak havurduklarnda, Yönetim Kurulu’nun karar ile üyelie kabul edilebilirler. Üyelik bavurusu engeç otuz gün içinde sonuçlandrlr. Üyeler Dernek içinde ve çalmalarda eit haklara sahiptirler.

MADDE 6: Fotoraf sanatnda saygnl, Dernek ile olumlu ilikileri olanlara, Yönetim Kurulu karar ile “Fahri Üyelik’ verilebilir. Fahri Üyeler isterlerse aylk ödeme yaparlar ve Genel Kurula katlabilirler. Fakat oy haklar yoktur ve kurullara seçilemezler.

MADDE 7: Dernekten çkmak isteyenler yazl olarak Yönetim Kurulu’na bavururlar. Borçlar varsa öderler. Böylece ilikileri kesilir.

MADDE 8: Aylk ödemesini alt ay vermemi bir üye, bildirime gerek olmakszn, Yönetim Kurulu karar ile üyelikten çkarlabilir.

MADDE 9: Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarna uymayanlar, Dernek amaçlarnn gerçekletirilmesini ve çalmalarn yürütülmesini zorlatranlar, yetkisi olmakszn Dernei sorumluluk altna sokanlarn durumu Yönetim Kurulu’nca incelenir. Bu üyelerin en geç 14 gün içinde savunmalarn vermeleri istenir. Varlacak sonuca göre, Yönetim Kurulu’nca üyelikten çkarlabilirler.

MADDE 1O: Dernek’ten çkanlar ve çkartlanlar, Dernek çalmalar ve mallar üzerinde hak ileri süremezler.

 

B. DERNEN ORGANLARI

 

GENEL KURUL:

 

MADDE 11:

A - Aylk ödeme borçu olmayan üyelerden ve fahri üyelerden oluan Dernek Genel Kurulu olaan olarak her iki ylda bir ubat aynda toplanr.

B - Yönetim ve Denetim Kurullarnn gerekli gördüü durumlarda veya dernek üyelerinin bete birinin yazl istei üzerine olaanüstü olarak toplanr.

C - Genel Kurul’a katlacak üyeler en az onbe gün önceden günü saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilerek toplantya çarlr. Bu çarda, çounluk salanamamas nedeniyle toplant yaplamazsa, ikinci toplantnn hangi gün yaplaca da belirtilir.

D - Toplantnn yaplaca gün, saat ve yer ile gündem, toplant gününden en az onbe gün önce mahallin en büyük mülki amirliine yaz ile bildirilir. Ve bu yazya toplantya katlacak üyeleri gösterir liste de eklenir.

E - Toplant baka bir nedenle geri braklrsa bu durum, geri brakma nedenleri de belirtilerek, ilann yapld gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur.”c” ve “d” fkralar yeniden uygulanr. Genel Kurul toplants geri brakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yaplr ve bir defadan fazla geri braklamaz.

F  - Toplant yeter says, aylk ödeme borcu olmayan üyelerin yarsndan bir fazlasdr. ilk toplantda yeter say salanamazsa, ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak toplantya katlan üye says,Yönetim ve Denetim Kurullar üye tam says toplamnn iki katndan az olamaz.

G - Genel Kurul’a katlacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmi listelerde adlar karsn imzalayarak toplant yerine girerler. Çounluk salanmsa durum tutanakla saptanr. Toplant, Yönetim Kurulu Bakan veya görevlendi­recei Yönetim Kurulu üyesi tarafndan açlr. Toplanty yönetecek bir bakan iki yazman seçilir. Toplantnn yönetimi Genel Kurul Bakan’nn görevidir. Yazmanlar toplant tutanan düzenler ve bakanla beraber imzalar. Tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

H - Genel Kurul’da yalnz gündemde yer alan konular görüülür. Ancak toplantda hazr bulunan üyelerin en az onda biri tarafndan görüülmesi istenen konularn gündeme alnmas zorunludur.

MADDE 12: Dernek organlarnn seçimi, tüzüün deitirilmesi Yönetim ve Denetim kurullar raporlarnn görüülmesi, Yönetim Kurulu’nca hazrlanan bütçenin aynen veya deitirilerek onay, tanmaz mallarn alnmas, veya satlmas konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, dernein federasyona katlmas veya ayrlmas, dernein uluslararas çalmalar yapmas ve uluslararas kurululara üye olmas veya ayrlmas dernein feshi, tüzük ve yasalarda belirtilmi dier görevle­rin yerine getirilmesi Genel Kurul’un görev ve yetkileridir.

MADDE 13: Genel Kurul’un kararlar, en az katlanlarn yardan bir fazlas çounlukla alnr. Ancak tüzük deiiklii federasyona katlma veya ayrlma, dernein feshi konularnda katlanlarn üçte iki çounluu aranr. Dernek yetkili kurullarnn seçimi gizli oy, açk saymla yaplr. Genel Kurul sonuçlar bütün üyelere en geç bir ay içinde yazl olarak bildirilir.

MADDE 14: Dernek yetkili kurullarna seçilmek için aday olanlarn Genel Kurul’da hazr bulunmas ve en az alt aydr dernek üyesi bulunmas gereklidir. Genel Kurul’da bulunmayan veya aday olmayan kiinin ald oy geçersizdir. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için yaplan seçimlerde asl ve yedek üyeliklere ayr ayr aday olunulur. Yedek üyeler arasnda en fazla oyu alan birinci yedek saylr. Her üye bir oy kullanabilir. Eit oy alanlar arasnda yeniden oylama yaplr. Eitlik gene bozulmazsa kura çekilir.

 

 

YÖNETM KURULU:

 

MADDE 15: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafndan, sonraki ilk Genel Kurul toplantsna kadar seçilen yedi asl ve be yedek üyeden oluur. Yönetim Kurulu kendi içinde bir Bakan, bir Ba­kan Yardmcs, bir Sekreter ve bir Sayman seçerek görev bölü­mü yapar.

MADDE 16: Yönetim Kurulu en az dört üye ile bakan veya bakan yardmcs hazr bulunarak toplanr. Kararlar oy çokluu ile alnr. Eitlik halinde bakann oyu iki oy saylr. Ye­dek üyeler de toplantlara katlabilir, oy haklar yoktur. Ge­çerli özürü olmadan Yönetim Kurulu toplantlarna üst üste iki defa katlmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmi saylr ve yerine ilk yedek Yönetim Kurulu üyesi alnr.

MADDE 17: Dernein temsili bakan veya Yönetim Kurulu’nun görevlendirecei üye veya üyeler tarafndan yaplr.Yönetim Kurulu dernek amaçlar yönünde kararlar alr ve yürütür. Genel

Kurul kararn uygular. Çalma raporu ve bütçeyi hazrlayarak Genel Kurul’a sunar.

 

DENETLEME KURULU:

 

MADDE 18: Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafndan seçilen üç asl ve üç yedek üyeden oluur. Denetleme Kuru’lu dernein gelir ve giderlerini ylda en az iki kere ve gerekli gördüü durumlarda inceler. Vard sonuçlar yazl olarak Genel Kurul’a sunar.

 

iÇ DENETiM:

 

MADDE 19: Dernein iç denetimi, amaçlarn gerçekletirilme­sine ilikin olarak belirlenmi organlarn, yan kurulularn, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarn düzenlenmesi, e yürütümün salanmas, üyeler arasnda görü birliinin sürdürülmesi ve dayanmann güçlendirilmesi, üye ilikileri­nin disipline edilmesi, çalma program ve bütçe ile uygula­maya konulan programn en iyi biçimde gerçeklemesi ve ayrca dernek gelirlerinin toplanmasnda ve giderlerin yaplmasnda

 

uygulanacak biçim ve yollarn kurallara balanmas, etkenlik özelliklerini, sosyal yardmlar ve benzerlerine ilikin konu­larda uzman elemanlarn raporlarna dayanarak objektif ölçü­ler ve deerler getirilmesi, bunlarn uygulanmas ve gerekli görülen tüm konularn çözümü için Genel Kurul kararnda geç­mek suretiyle yönetmelik ve yönergeler yaynlamak biçimi ile salanr.

C. MAL HÜKÜMLER DERNEN GELiRLERi:

 

MADDE 20: Dernein gelirleri unlardr;

A - Dernek üyeliine kabul edileceklerden alnacak giri öden­tisi, Yönetim Kurulunca belirlenir.

B - Üyelerin aylk ödemeleri yasal snrlar içinde Genel Kurul’ca belirlenir.

C - Dernekçe yaplacak yaynlar, tertiplenen gezi ve elenceler, gösteriler, konferanslar, seminerler ile lokal ve benzeri yer­lerin iletilmesinden elde edilecek gelirler.

D - Piyango gelirleri.

E - Ba ve yardmlar. 

MADDE 21: Dernek gelirleri alnd belgesiyle toplanr. Bu belgelerin resmi olan kullanlr. Resmi belge hemen salanamyorsa, en büyük mülki amire onaylatarak özel baskl alnd belgesi kullanlabilir. Özel belgeler, resmi belgeler salan­dnda deitirilir. Alnd belgesinde bata bulunann açk kimlii ve imzas bulunur. Ba ve ödenti toplayacak kiileri Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve karar mülki amire tes­cil ettirilir.

DERNEN GiDERLERi:

 

MADDE 22: Giderler dernek amacna uygun olmaldr. Fatura, makbuz veya tutanak ile belgelenmelidir.

MADDE 23: 1.000 TL’na (Bin TL) kadar olan gi­derler için Bakan yetkilidir. Ancak bu giderlerin ilk toplan­tda Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmas gereklidir. 1.000 TL (Bin TL) üzerindeki giderler, Yönetim Kurulu’nun karar ile yaplr.

MADDE 24: 1.000 TL (Bin  TL) üzerindeki dernek paras ulusal bankalardan birine yatrlr. Bakan ve bir üye ayr ayr para çekmek üzere Yönetim Kurulunca yetkili klnr.

 

D. ÇEiTLi HÜKÜMLER:

 

TUTULACAK DEFTERLER:

 

MADDE 25: Yönetim Kurulu, noterden onaylanm olarak u def­terlerin tutulmasndan sorumludur: Üye Kayt Defteri, Karar Defteri, Gelen ve Giden Evrak Defteri, Gelir ve Gider Defteri, Bütçe - Kesin Hesap ve Bilanço Defteri, Demirba Defteri.

 

TÜZÜK DEKLii:

 

MADDE 26: Tüzük deiiklii yapmak yetkisi Genel Kurul’un­dur. Genel Kurul tüzük deiikliini gündemde yer almsa veya hazr bulunanlarn en az onda birinin istei ile gündeme alnmsa görüebilir. Tüzük deiikliinde karar yeter says Genel Kurul’u oluturan üye saysnn üçte iki çounluudur.

 

DERNEN FESHi:

 

MADDE 27: Dernein feshi yetkisi Genel Kurul’undur. Fesih kararnn verilebilmesi için Genel Kurul’a katlma hakk olan üyelerin en az üçte ikisinin hazr bulunmalar gereklidir. Bu yolla çounluk salanamazsa yeniden çar ile düzenlenen ikinci toplantda üye says gözetilmez. Fesih kararnn verilebilmesi için hazr bulunan üyelerin üçte iki çounluu aranr.

MADDE 28: Fesih veya infisah durumlarnda dernek paras ve mallar, dernek amacna uygun çalma yapan ve Genel Kurul’ca belirlenecek bir dernee veya eitim kurumuna devredilir.

 

DERNEN UBELERi:

 

MADDE 29: Dernein ubeleri yoktur.

 

TÜZÜKTE BELRTLMEM DURUMLAR:

 

MADDE 30: Bu tüzükte açk bulunmayan durumlarda, Dernekler yasas ile Türk Medeni Yasas birinci kitab, ikinci fasl olan Cemiyetler ksm hükümleri uygulanr.

 

DERNEiN KURUCULARI:

 

MADDE 31: Kurucularn hepsi T.C vatanda olan; Özkan AKAR, Raci ÜNAL, Fahri YEN, Emel AL, smail TATLICAN, Zerefan TATLICAN, Soner KARAGEYK’ dir.