Tzk

A - GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

 

MADDE 1: Derneğin adı “SİNOP FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ” dır. Kısa adı “SİFAD” dır.

MADDE 2: Derneğin merkezi SiNOP’tur..

MADDE 3: Dernek Kurucularının,

 

 

Adı Soyadı

Mesleği

Tabiyeti

D.Tarihi

İkametgahı

1-

Fahri YENİ

Su Ür. Fak. Memur

T.C.

1961

Sakarya Cd.No:12/13 Sinop

2-

Raci ÜNAL

Avukat

T.C.

1957

Sinema Cd. No:34/3 Sinop

3-

İsmail TATLICAN

Müze Md. Memur

T.C.

1949

Kefevi Mah. Müze Loj. Sinop

4-

F. Emel AL

Kült. Md. Memur

T.C.

1970

K. Sami Paşa Cd. 22/2 Sinop

5-

Zerefşan TATLICAN

Kült. Md. Memur

T.C.

1956

Kefevi Mah. Müze Loj. Sinop

6-

Özkan AKAR

Fotoğrafçı

T.C.

1953

Sakarya Cd. No:14 Sinop

7-

Soner KARAGEYİK

Kült Md. Memur

T.C.

1958

Ada Mah. Birlik Apt:12 Sinop

 

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMALARI:

 

MADDE 4: Derneğin amacı, “Fotoğraf sanatının öğrenilmesini, yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak,fotoğraf çalışanları arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kişiliklerin ve becerilerin geliştirilebileceği Kültür ve Sanat ortamını hazırlamaktır”. Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır,

A - Öğrenme, uygulama ve ürünleri değerlendirme için toplantı, konferans, seminer,kurs,gösteri,sergi yarışma ve gezi gibi çalışmalar hazırlamak,

B - Yurt içinden,dışından yayınlar sağlayarak ve yayınlar hazırlayarak haber ve bilgi iletişimini oluşturmak,

C - Türk kültür ve sanatını yurt dışında tanıtmaya çalışmak,

D - Diğer ülkelerdeki kültür ve sanat çalışmalarının yurt içinde tanınmasını, izlenmesini sağlamak,

E - Kültür ve sanat dallarında çalışan kişi ve kuruluşları maddi ve manevi olarak desteklemek,

F  - Kişiler,özel ve kamu kuruluşları ile ilişkiler kurarak kültür ve sanat çalışmalarına ilgilerini, desteklerini sağlamak,

G - Kültür ve sanat dallarında çalışanlara her türlü araç, gereç bulmakta kolaylıklar sağlamak,

H - Türkiye’de kamu kuruluşlarının fotoğraf sanatı alanında yapacağı düzenlemelere ve çalışmalara katkıda bulunur.

İ   - Fotoğraf alanında topladığı bilgileri değerlendirmeleri, yaptığı düzenlemelerden aldığı sonuçları bu alanda sorumluluk üstlenmiş kamu kuruluşlarına iletir.

J  - Dernek üyelerinin biraraya gelip birlikte bulunmalarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla lokal açılması, buranın yiyecek, alkollü ve alkolsüz içecekler verilmesi dahil olmak üzere işletilmesi veya işletmeye verilmesi. Bu konuda karar yetkisi Yönetim Kurulu’nundur.

K– Ulusal düzeyde Kurulacak olan fotoğrafla ilgili Federasyon ve Konfederasyonlara kurucu olmak ve/veya katılmak, ayrılmak, böylece ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf sanatına katkıda bulunmak.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÇIKMA, ÇIKARILMA

 

MADDE 5: 18 Yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetini haiz, ağır hapis cezasına ve taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamış, yüz kızartıcı suçlardan birinden veya kurulması yasak dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymemiş kişiler; Dernek amacına ilgi duyarak ve tüzüğü kabul ederek iki üyenin tanıtması ile yazılı olarak haşvurduklarında, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Üyelik başvurusu engeç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Üyeler Dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler.

MADDE 6: Fotoğraf sanatında saygınlığı, Dernek ile olumlu ilişkileri olanlara, Yönetim Kurulu kararı ile “Fahri Üyelik’ verilebilir. Fahri Üyeler isterlerse aylık ödeme yaparlar ve Genel Kurula katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur ve kurullara seçilemezler.

MADDE 7: Dernekten çıkmak isteyenler yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvururlar. Borçları varsa öderler. Böylece ilişkileri kesilir.

MADDE 8: Aylık ödemesini altı ay vermemiş bir üye, bildirime gerek olmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

MADDE 9: Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokanların durumu Yönetim Kurulu’nca incelenir. Bu üyelerin en geç 14 gün içinde savunmalarını vermeleri istenir. Varılacak sonuca göre, Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılabilirler.

MADDE 1O: Dernek’ten çıkanlar ve çıkartılanlar, Dernek çalışmaları ve malları üzerinde hak ileri süremezler.

 

B. DERNEĞİN ORGANLARI

 

GENEL KURUL:

 

MADDE 11:

A - Aylık ödeme borçu olmayan üyelerden ve fahri üyelerden oluşan Dernek Genel Kurulu olağan olarak her iki yılda bir Şubat ayında toplanır.

B - Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

C - Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

D - Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündem, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.

E - Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilerek, ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur.”c” ve “d” fıkraları yeniden uygulanır. Genel Kurul toplantısı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır ve bir defadan fazla geri bırakılamaz.

F  - Toplantı yeter sayısı, aylık ödeme borcu olmayan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı,Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

G - Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listelerde adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmışsa durum tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendi­receği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetecek bir başkan iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’nın görevidir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla beraber imzalar. Tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

H - Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 12: Dernek organlarının seçimi, tüzüğün değiştirilmesi Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek onayı, taşınmaz malların alınması, veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, derneğin federasyona katılması veya ayrılması, derneğin uluslararası çalışmalar yapması ve uluslararası kuruluşlara üye olması veya ayrılması derneğin feshi, tüzük ve yasalarda belirtilmiş diğer görevle­rin yerine getirilmesi Genel Kurul’un görev ve yetkileridir.

MADDE 13: Genel Kurul’un kararları, en az katılanların yarıdan bir fazlası çoğunlukla alınır. Ancak tüzük değişikliği federasyona katılma veya ayrılma, derneğin feshi konularında katılanların üçte iki çoğunluğu aranır. Dernek yetkili kurullarının seçimi gizli oy, açık sayımla yapılır. Genel Kurul sonuçları bütün üyelere en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirilir.

MADDE 14: Dernek yetkili kurullarına seçilmek için aday olanların Genel Kurul’da hazır bulunması ve en az altı aydır dernek üyesi bulunması gereklidir. Genel Kurul’da bulunmayan veya aday olmayan kişinin aldığı oy geçersizdir. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için yapılan seçimlerde asıl ve yedek üyeliklere ayrı ayrı aday olunulur. Yedek üyeler arasında en fazla oyu alan birinci yedek sayılır. Her üye bir oy kullanabilir. Eşit oy alanlar arasında yeniden oylama yapılır. Eşitlik gene bozulmazsa kura çekilir.

 

 

YÖNETİM KURULU:

 

MADDE 15: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, sonraki ilk Genel Kurul toplantısına kadar seçilen yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kendi içinde bir Başkan, bir Baş­kan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçerek görev bölü­mü yapar.

MADDE 16: Yönetim Kurulu en az dört üye ile başkan veya başkan yardımcısı hazır bulunarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Ye­dek üyeler de toplantılara katılabilir, oy hakları yoktur. Ge­çerli özürü olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste iki defa katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine ilk yedek Yönetim Kurulu üyesi alınır.

MADDE 17: Derneğin temsili başkan veya Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üye veya üyeler tarafından yapılır.Yönetim Kurulu dernek amaçları yönünde kararlar alır ve yürütür. Genel

Kurul kararını uygular. Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.

 

DENETLEME KURULU:

 

MADDE 18: Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kuru’lu derneğin gelir ve giderlerini yılda en az iki kere ve gerekli gördüğü durumlarda inceler. Vardığı sonuçları yazılı olarak Genel Kurul’a sunar.

 

iÇ DENETiM:

 

MADDE 19: Derneğin iç denetimi, amaçların gerçekleştirilme­sine ilişkin olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşların, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi, eş yürütümün sağlanması, üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkileri­nin disipline edilmesi, çalışma programı ve bütçe ile uygula­maya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi ve ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerin yapılmasında

 

uygulanacak biçim ve yolların kurallara bağlanması, etkenlik özelliklerini, sosyal yardımlar ve benzerlerine ilişkin konu­larda uzman elemanların raporlarına dayanarak objektif ölçü­ler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için Genel Kurul kararında geç­mek suretiyle yönetmelik ve yönergeler yayınlamak biçimi ile sağlanır.

C. MALİ HÜKÜMLER DERNEĞİN GELiRLERi:

 

MADDE 20: Derneğin gelirleri şunlardır;

A - Dernek üyeliğine kabul edileceklerden alınacak giriş öden­tisi, Yönetim Kurulunca belirlenir.

B - Üyelerin aylık ödemeleri yasal sınırlar içinde Genel Kurul’ca belirlenir.

C - Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenen gezi ve eğlenceler, gösteriler, konferanslar, seminerler ile lokal ve benzeri yer­lerin işletilmesinden elde edilecek gelirler.

D - Piyango gelirleri.

E - Bağış ve yardımlar. 

MADDE 21: Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır. Bu belgelerin resmi olanı kullanılır. Resmi belge hemen sağlanamıyorsa, en büyük mülki amire onaylatarak özel baskılı alındı belgesi kullanılabilir. Özel belgeler, resmi belgeler sağlan­dığında değiştirilir. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve karar mülki amire tes­cil ettirilir.

DERNEĞİN GiDERLERi:

 

MADDE 22: Giderler dernek amacına uygun olmalıdır. Fatura, makbuz veya tutanak ile belgelenmelidir.

MADDE 23: 1.000 TL’na (Bin TL) kadar olan gi­derler için Başkan yetkilidir. Ancak bu giderlerin ilk toplan­tıda Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulması gereklidir. 1.000 TL (Bin TL) üzerindeki giderler, Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır.

MADDE 24: 1.000 TL (Bin  TL) üzerindeki dernek parası ulusal bankalardan birine yatırılır. Başkan ve bir üye ayrı ayrı para çekmek üzere Yönetim Kurulunca yetkili kılınır.

 

D. ÇEŞiTLi HÜKÜMLER:

 

TUTULACAK DEFTERLER:

 

MADDE 25: Yönetim Kurulu, noterden onaylanmış olarak şu def­terlerin tutulmasından sorumludur: Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Gelen ve Giden Evrak Defteri, Gelir ve Gider Defteri, Bütçe - Kesin Hesap ve Bilanço Defteri, Demirbaş Defteri.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLiĞi:

 

MADDE 26: Tüzük değişikliği yapmak yetkisi Genel Kurul’un­dur. Genel Kurul tüzük değişikliğini gündemde yer almışsa veya hazır bulunanların en az onda birinin isteği ile gündeme alınmışsa görüşebilir. Tüzük değişikliğinde karar yeter sayısı Genel Kurul’u oluşturan üye sayısının üçte iki çoğunluğudur.

 

DERNEĞİN FESHi:

 

MADDE 27: Derneğin feshi yetkisi Genel Kurul’undur. Fesih kararının verilebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunmaları gereklidir. Bu yolla çoğunluk sağlanamazsa yeniden çağrı ile düzenlenen ikinci toplantıda üye sayısı gözetilmez. Fesih kararının verilebilmesi için hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.

MADDE 28: Fesih veya infisah durumlarında dernek parası ve malları, dernek amacına uygun çalışma yapan ve Genel Kurul’ca belirlenecek bir derneğe veya eğitim kurumuna devredilir.

 

DERNEĞİN ŞUBELERi:

 

MADDE 29: Derneğin şubeleri yoktur.

 

TÜZÜKTE BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR:

 

MADDE 30: Bu tüzükte açık bulunmayan durumlarda, Dernekler yasası ile Türk Medeni Yasası birinci kitabı, ikinci faslı olan Cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

 

DERNEĞiN KURUCULARI:

 

MADDE 31: Kurucuların hepsi T.C vatandaşı olan; Özkan AKAR, Raci ÜNAL, Fahri YENİ, Emel AL, İsmail TATLICAN, Zerefşan TATLICAN, Soner KARAGEYİK’ dir.